Keresés
Termékek
Top Termékek
Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy" Másolópapír, A4, 80 g, VICTORIA "Balance Energy"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal" Másolópapír, A4, 80 g, BALLET "Universal"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Genotherm, lefűzhető, A4, 50 mikron, narancsos felület, VICTORIA Genotherm, lefűzhető, A4, 50 mikron, narancsos felület, VICTORIA
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!
Tokos iratrendező, 75 mm, A4, karton, VICTORIA "Natúr" Tokos iratrendező, 75 mm, A4, karton, VICTORIA "Natúr"
Árak megtekintéséhez kérjük jelentkezzen be!

 

Az Irodai Megoldások Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 

Az Irodai Megoldások Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Tímár u. 3/C., cégjegyzékszám: 19-09-511123, adószám: 14615133-2-19, telefonszám: 88/404-848, e-mail: info@irodai-megoldasok.hu, fax: 88/560-295, önállóan képviseli: Weingartner Győző ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 8200 Veszprém, Orgona u. 3. sz. alatt.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

 

Egyszeri információkérés

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

 

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés.

 

 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, megvásárlásáról a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.

 

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés, kérdés, egyéb, érintett által

válaszadás

megadott adat

 

 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.

 

A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

 

Adatkezelés időtartama:

 

törlési kérelem végrehajtásáig, vagy cél megvalósulásáig, vagy

 

ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.

 

 

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ajánlatkérés10

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

 

azonosítás

telefonszám

 

kapcsolattartás

e-mail cím*

 

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*

 

válaszadás

szolgáltatás

(speciális)

ajánlatadáshoz szükséges

részletei/kérdés

 

 

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér.

{C}{C}{C}

 

 

10 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő

 

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

 

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

 

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat).

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Kiszállítás

 

Adatkezelő lehető veszi, hogy érintett az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe véve, az Adatkezelőtől meghatározott címre történő kiszállítást kezdeményezzen.

 

A kiszállítás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől kiszállítási szolgáltatást rendel meg.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

azonosítás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás, visszaigazolás

szállítási cím

kiszállításhoz kerül felhasználásra

megrendelt termék(ek)

kiszállításhoz kerül felhasználásra

szállítási időpont

kiszállításhoz kerül felhasználásra

fizetési mód

kiszállításhoz kerül felhasználásra

aláírás

kiszállítás

megtörténtének

 

bizonyításához

 

 

Az adatkezelés célja az érintett által megrendelt termékek határidőben történő kiszállítása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által megjelölt módokon leadhatja kiszállításra vonatkozó megrendelését a fenti adatainak megadása mellett.

 

Adatkezelő Munkatársa az erre a célra rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyilvántartási rendszerbe manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és megkezdi a rendelés teljesítését.

Adatkezelő munkatársa a megadott adatokat átadhatja a szintén jogosultsággal rendelkező más munkatárs számára, hogy e munkatárs a megrendelésnek megfelelően lássa el feladatait (pl. összekészítés, csomagolás, kiszállítás).

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelése során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ételkiszállítási igényt, vagy a megadott adatokat pontosítsák.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

Kamerarendszer

 

Az Adatkezelő 8200 Veszprém, Orgona u. 3. c. területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a helyszínen elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

 

képmás

azonosítás

 

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

 

A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 8200 Veszprém, Orgona u. 3. szám alatt található iroda.

 

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

 

Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap). Amennyiben e főszabálytól eltérő ideig tárolja az Adatkezelő az adatokat, úgy a jogszabályban meghatározott határidőt érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot, bíróságot)

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Kuponnal kapcsolatos adatkezelés11

 

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző kuponokat váltson be, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira.

 

A kupon felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki kuponokat kíván beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

érintett, mint megrendelő neve*

azonosítás

 

 

telefonszám*

kapcsolattartás

 

 

e-mail cím*

kapcsolattartás

 

 

utalvány értéke*

teljesítéshez

és

számlázáshoz

 

szükséges adat

 

 

fizetési mód meghatározása

számlázáshoz szükséges adat

szállítási cím

szállításhoz szükséges adat

 

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, kupont válthasson be, valamint kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a beváltás során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a beváltás részleteit pontosítsák, vagy hogy az érintett azt megerősíthesse.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

 

Hírlevél küldése

 

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

{C}{C}{C}

 

11A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

 

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

 

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@irodai-megoldasok.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Irodai Megoldások Kft., 8200 Veszprém, Tímár u. 3/C.

 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Időpontegyeztetés

 

Például időpontfoglalás egy szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

 

Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

 

A kezelt adatok köre:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

időpont*

szolgáltatás biztosításához szükséges

 

Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.

 

Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

 

Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.

 

Amennyiben érintett személyes interjú vagy teszt céljából egyeztet időpontot az Adatkezelővel, az Adatkezelő a számára korábban megadott érintetti

 

 

adatokat, így például az önéletrajz adatait az időpontfoglalás adataival összekapcsolhatja.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Adattovábbítás Partner felé12

 

Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait továbbítja a Partnerei felé az alábbi szabályok betartásával.

 

Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

{C}{C}{C}

 

 

12 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

Példálózó felsorolással élve az adattovábbítás tipikus célja lehet az érintettek megrendeléséhez kapcsolódó kiszállítási igények továbbítása az Adatkezelő Partnerei felé.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő továbbítja Partnere számára.

 

Kezelt, továbbított adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

érintett által meghatározott egyéb

érintett által meghatározott cél

adat

 

szállítási cím

kiszállítás

 

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a továbbítás címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ahhoz az érintett hozzájárult (vagy az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség).

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz.

 

Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.

 

Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

 

Weboldalra történő regisztráció13

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

{C}{C}{C}

 

13 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

 

cégnév*

azonosítás

 

mobiltelefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez

 

szükséges információ az e-mail címre

 

kerül továbbításra, így azonosítást is

 

szolgálja

 

jelszó

azonosítás/későbbi

belépéshez

 

szükséges

 

cím (irányítószám, város, közterület,

szállításhoz/számlázáshoz

szükséges

házszám, emelet)

adat

 

hírlevélre történő feliratkozás jelzése

hírlevél feliratkozáshoz

 

 

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

 

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

 

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

 

A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Bejelentkezés a weboldalon14

 

Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

 

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

{C}{C}{C}

 

 

14 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

regisztráció során megadott e-mail

azonosítás bejelentkezéshez

cím *

 

jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez

 

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

 

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

 

Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

 

Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.

 

A kezelt adatok köre:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

képviselt szervezet adatai*

azonosítás

szállítási cím

szállításhoz felhasznált adat

korábbi megrendelések

statisztikai cél, raktárgazdálkodás

 

 

{C}{C}{C}fizetési mód

pénzügyi teljesítés nyomonkövetése

kedvezmény

jogosultság megadása, ellenőrzése,

 

visszavonása

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.

 

Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.

 

Adatkezelés időtartama:

 

a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.

 

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

 

 

Jogalap: a megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel.

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szerződés tárgya

szerződés tartalmi eleme

fizetési feltételek

szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek

szerződés tartalmi eleme

 

Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.

 

Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.

Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

 

Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

 

Adatkezelés időtartama:

 

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,

olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés15

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.

 

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

 

 

 

azonosítás

 

 

e-mail cím*

 

 

 

kapcsolattartás

 

 

jelszó

 

 

 

belépés/azonosítás

 

ország

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

város

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

cím

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

 

 

 

kapcsolattartás

 

 

megrendelt

termék/szolgáltatás

teljesítéshez

és

számlázáshoz

megnevezése és darabszáma

szükséges adat

 

 

fizetési mód

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

számlázási

cím

(név,

ország,

számlázáshoz szükséges adat

irányítószám,

város,

utca,

házszám,

 

 

 

kiegészítő adatok)*

 

 

 

 

 

{C}{C}{C}

 

 

 

15 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

{C}{C}{C}szállítási

cím

(név,

ország,

szállításhoz szükséges adat

irányítószám,

város,

utca,

házszám,

 

 

kiegészítő adatok)*

 

 

 

 

érintett

által

kiválasztott

szállítási

szállításhoz szükséges adat

mód*

 

 

 

 

 

 

rendelésazonosító*

 

 

megrendelés

későbbi

 

 

 

 

 

visszakereshetőségéhez szükséges

rendelés dátuma*

 

 

teljesítéshez,

visszakereshetőséghez

 

 

 

 

 

szükséges

 

végösszeg

 

 

 

pénzügyi teljesítéshez szükséges adat

 

Az adatkezelés célja a weboldalon keresztül terméket megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Érintett a weboldalon elérhető webshop virtuális kosarába helyezi a webshopban elérhető és számára megfelelő terméket az általa határozott darabszámban.

Érintett a weboldal felületén változtathat a virtuális kosár tartalmán, vagy folytathatja a vásárlás új termék kiválasztásával, vagy megrendelését adhatja le.

 

Amennyiben a virtuális kosár tartalmát érintett rendben találja és a megrendelést óhajtja, úgy kattintással eljut a weboldal olyan felületére, ahol bejelentkezhet, vagy a megrendelést regisztráció nélkül folytathatja.

Érintett a fenti adatait a megrendelés (ideértve a regisztrációt) folyamata során önkéntesen megadja.

 

Adatkezelő számára a megrendelés során kezelt adatok e-mail-ben érkeznek meg, amelyet Adatkezelő Munkatársa kezel és a megrendelést az érintett számára e-mail-ben visszaigazolja.

Ezt követően érintett, ha az előzetes banki átutalást, mint fizetési módot választotta, pénzügyileg teljesít, és ezt követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.

Amennyiben, úgy a megrendelés beérkezését követően Adatkezelő megkezdi a megrendelés teljesítését.

 

Adatkezelő a teljesítést elősegítendő, a jelen Szabályzat Adatfeldolgozás, adattovábbítás fejezetében meghatározott adatokat továbbíthatja Partnerei, mint teljesítési segédei számára, a fejezetben leírt szabályok szerint.

Egyebekre az ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

 

 

Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő a Munkatársak munkabérét és egyéb járandóságait átutalással fizeti meg, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszik meg, bizonyos esetekben az érintett pénzügyi teljesítést tehet az Adatkezelő felé, vagy pénzügyi teljesítést fogad az Adatkezelő részéről. Mindegyik esetben az Adatkezelő személyes adatokat kezel.

 

Adatkezelés jogalapja:

 

az érintettek, mint Munkavállalók és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és ehhez kapcsolódóan az érintettek adatainak kezelése jogi kötelezettség teljesítése és/vagy szerződés alapján kötelező.

Abban az esetben, ha az érintett utalást eszközöl az Adatkezelő felé, úgy kapcsolódó adatait önkéntes hozzájárulás alapján adta meg, kivéve, ha az Adatkezelő felé történő pénzügyi teljesítést az érintett számára jogszabály, vagy az Adatkezelővel kötött megállapodás írta elő.

 

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik, továbbá minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván pénzügyileg teljesíteni az Adatkezelő számára.

 

A kezelt adatok köre és célja

{C}{C}{C}

számlabirtokos neve*

azonosítás

bankszámla száma*

azonosítás, utalás

közlemény*

azonosítás

összeg*

azonosítás

 

Az adatkezelés célja a pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.

 

A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden ésszerű lépést megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek azok a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükségesek, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Érintett előzetesen megadja banki adatait az Adatkezelő által történő átutalás teljesítéséhez, pl. Munkatárs megadja bankszámlaszámát az Adatkezelő számára, vagy az érintett utalást kezdeményez az Adatkezelő számára, és így az érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.

Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját,

 

 

hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.

 

Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.

 

A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél/felek számára kerül közlésre, így például bank felé, e személy(ek) az I. sz. mellékletben került(ek) megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Nyereményjáték szervezése

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek az Adatkezelőnél elérhetőek.

 

A nyereményjátékban történő részvétel önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.

 

A kezelt adatok köre és céljai:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás/soroláshoz

kerül

 

felhasználásra

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás

 

 

 

 

Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett – a nyereményjáték szabályai szerint – adatainak megadásával jelentkezhet a nyereményjátékra.

 

Adatkezelő a nyereményjáték szabályai szerint elektronikusan és/vagy papír alapon rögzíti az adatokat és végrehajtja a sorsolást.

 

Adatkezelő a nyerteseket a megadott elérhetőségeiken kiértesíti. Adatkezelő az adott játékszabály szerint, a nyertesek neveit a weboldalon elérhetővé teheti más érintettek, valamint harmadik személyek számára, ezért felhívja az érintettek figyelmét, hogy ennek tudatában mérlegeljék a nyereményjátékon történő részvétel lehetőségét.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségein keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt a nyereményjáték esetleges ellehetetlenüléséről tájékoztassa, vagy a nyeremény átvételét pontosítsa, érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára kerül adat akkor közlésre, ha Partner végzi a sorsolást és/vagy a nyeremények eljuttatását az érintettek számára. Az e Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Munkatársak adatainak nyilvántartása16

 

Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, nyilvántartani és adatokat átadni az állami adó- és vámhatóság

{C}{C}{C}

 

A *-gal jelzett adatok megadása és átadása az adóhatóság részére jogszabály erejénél fogva kötelező.

 

 

irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek.

 

az adatszolgáltatás az állami adó- és vámhatóság felé a 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. pontjában, valamint

 

az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ -ban meghatározott, az alább felsorolt, *-gal jelölt adatok vonatkozásában kötelező, így az adatkezelés is kötelező.

Más, *-gal nem jelölt adatok vonatkozásában az adatkezelés nem kötelező, jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke vagy

 

az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Kezelt, állami adó- és vámhatóság felé szolgáltatott adatok köre munkaviszony esetén: biztosított családi és utóneve*, adóazonosító jel*, születési idő*, biztosítási jogviszonyának kezdete*, kódja*, megszűnése*, a biztosítás szünetelésének időtartama*, a heti munkaidő*, a FEOR-szám*, a TAJ szám*, a végzettségét, szakképzettségét, szakképesítését, továbbá az ezt igazoló okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*. Ha a biztosított nem rendelkezik adóazonosító jellel, a születési családi és utónevét, születési helyét, anyja születési családi és utónevét és a biztosított állampolgárságát is kötelező bejelenteni*, bankszámlaszám, személyazonosító igazolvány száma, telefonszám, e-mail cím, érintett személyes képmása, idegen nyelv tudása, munkakör, munkaköri leírás, vezetői megbízások, gyakornoki idő, vizsga, próbaidő, fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés, fizetési fokozat, munkában töltött idő, munkaviszonyba beszámítható idő, besorolással kapcsolatos adatok.

 

Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén a fentieken túl: bruttó megbízási díj, nettó megbízási díj*, bankszámlaszám, feladatvégzés helye.

 

Adatkezelő a 1997. évi LXXX. törvény 46. § 2. bek. alapján köteles olyan nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza a Munkavállaló/Megbízott, mint biztosított nevét és személyi adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, a Munkáltató/Megbízó adatait, a biztosítási időre és a szolgálati időre vonatkozó adatokat, a biztosítottól levont járulékok alapját és összegét.

 

Az adatkezelések célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.

 

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatokat kezeli az alábbi célból, jogos érdekből:

érintett telefonszáma

kapcsolattartás

érintett e-mail címe

kapcsolattartás

 

 

A jogos érdek abban nyilvánul meg, hogy az érintettnek, vagy az Adatkezelőnek érdeke az, hogy az Adatkezelő az érintettel kapcsolatban tudjon lépni a jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése kapcsán.

 

Jogviszonytól függetlenül, a fenti adatokon túl az Adatkezelő a következő adatkategóriákat kezelheti az alábbi célból és jogalappal:

{C}{C}{C}egészségügyi adat

megváltozott

 

Adatkezelő

jogi

 

 

munkaképesség

 

kötelezettségének

 

 

igazolása

 

teljesítése

(hatóság

 

 

 

 

felé)

 

egészségügyi

adat  –

munkavégzésre

való

Adatkezelő

jogos

lásd

külön

képesség

 

érdeke/érintett

adatkezelésben

 

 

létszükséglete

 

érintett képmása – lásd

Adatkezelő marketingje

érintett

önkéntes

külön adatkezelésben

 

 

hozzájárulása

 

 

Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat, mint maradandó értékű iratokat leselejtezni tilos.

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Adatkezelő az érintettet tájékoztatja, hogy az állami adó- és vámhatóság felé, törvényen alapuló bejelentési kötelezettsége van a kötelezően megadandó adatok vonatkozásában, amelyet az érintett írásban tudomásul vesz.

Amennyiben érintett nem kívánja tudomásul venni a törvényi kötelezettségek teljesítését, azokhoz nem járul hozzá, vele munkaviszony, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszony, vagy megbízási jogviszony nem létesíthető.

A tudomásulvételt követően, érintett, a jövőbeni Munkatárs, munkaviszonyt, egyszerűsített foglalkoztatási jogviszonyt, megbízási jogviszonyt létesít az Adatkezelővel vonatkozó szerződés kötéséve, amelyet Adatkezelő az Iratkezelési Szabályzat szerint letárol.

 

Adatkezelő a törvényi kötelezettségeket teljesítendő, a kötelezően megadandó adatokat a saját adóazonosító számának, nevének, elnevezésének, székhelyének, telephelyének, lakóhelyének, továbbá jogelődje nevének és adószámának közlésével, az illetékes elsőfokú állami adó- és vámhatóságnak elektronikus úton vagy az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenti, tehát az adatokat átadja.

Adatkezelő a jogos érdekből kezelt adatokat, valamint az érintett önkéntes hozzájárulásán alapuló adatokat rögzíti.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 

Adatközlés: ha harmadik fél számára kerül közlésre, úgy e személy az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:

 

Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.

 

Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.

egyéb szabályokat lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.

 

Közösségi oldalakon történő marketing

 

Adatkezelő elérhető a https://www.facebook.com/Irodai-Megold%C3%A1sok-Kft-111124925657388/ oldalon, valamint más közösségi oldalakon.

 

 

A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

érintett publikus neve

azonosítás

publikus fotója

azonosítás

publikus e-mail címe

kapcsolattartás

érintett közösségi oldalon keresztül

kapcsolattartás, válaszadás alapja

küldött üzenete

 

 

 

érintett általi értékelés, vagy más

minőségjavítás, vagy egyéb művelet

művelet eredménye

célja

 

Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.

 

A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.

 

Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.

 

Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.

 

Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.

 

Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.

 

Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

 

Adatközlés: harmadik fél számára adat akkor kerül közlésre, ha Partner végzi a közösségi oldal marketingjét. Ilyen esetben a Partner az I. sz. mellékletben került megnevezésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyet az Adatkezelő nem végez. Adatkezelő ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az adott közösségi oldalt üzemeltető adatkezelő végezhet profilalkotást vagy más, automatizált adatkezelést, de ebben az esetben az adatkezelő a közösségi oldalt üzemeltetője lesz.

 

Panaszkezelés17

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.

 

A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt termékre és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

panasz azonosítója

azonosítás

név

azonosítás

panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

a hívás időpontja

azonosítás

a  beszélgetés  során  megadott

azonosítás

személyes adatok

 

számlázási/levelezési cím

kapcsolattartás

panaszolt termék/szolgáltatás

panasz kivizsgálása

csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

panasz oka

panasz kivizsgálása

maga a panasz

panasz kivizsgálása

 

Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.

{C}{C}{C}

 

 

17 A *-gal jelzett adatok kötelezőek.

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Érintett panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közli az Adatkezelővel.

 

Amennyiben érintett panaszát szóban teszi meg, úgy arról az Adatkezelő panaszbejelentő nyomtatványt, vagy annak tartalmával megegyező jegyzőkönyvet vesz fel.

Amennyiben érintett panaszát írásban kívánja megtenni, úgy arra lehetősége van.

 

Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és a lehető legrövidebb időn belül megválaszolja.

 

Adatkezelő törekszik az esetlegesen felmerülő panaszok mielőbbi, közös érdekek szerinti rendezésére.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.

 

Hozzájáruló nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés18

 

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.

 

A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.

 

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

 

azonosítás

szül. hely, idő

 

azonosítás

hozzájárulási

nyilatkozatban

hozzájárulás teljesítéséhez szükséges

megjelölt adat

 

 

 

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.

 

Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.

{C}{C}{C}

 

18 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.

 

Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus, de jellemzően papír alapon).

 

Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra, vagy kiírt álláspályázat nélkül jelentkezik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

 

 

szül. hely, idő

azonosítás

 

 

megpályázott pozíció neve*

jelentkezés

beazonosításához

 

szükséges

 

 

különleges adat, pl. egészségügyi

különleges

adat kezelésére csak

adat

akkor kerül sor, ha az a pozíció

 

betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely

pozíció

betöltésének

elbírálásához

neve és az ott eltöltött időszak*

szükséges a munkatapasztalat

tapasztalatok – pozíció leírása*

pozíció

betöltésének

elbírálásához

 

szükséges a munkatapasztalat

iskolai végzettség*

pozíció

betöltésének

elbírálásához

 

szükséges az iskolai végzettség

idegen nyelv ismeret, idegen nyelv és

pozíció

betöltésének

elbírálásához

ismeret foka*

szükséges az idegen nyelv ismeret

csatolt önéletrajz egyéb adatai

pozíció

betöltésének

elbírálásához

 

szükséges az önéletrajz, és annak

 

munkakörhöz releváns adatai

csatolt motivációs levél

pozíció

betöltésének

elbírálásához

 

szükséges a motivációs levél

adatok jelentkezést követő 2 évig

ki nem választás esetén történő

történő kezeléséhez való hozzájárulás

adatkezelés jogalapjához szükséges

jelzése, ha az érintett nem nyer

 

 

 

 

felvételt

 

 

 

 

 

Az adatkezelés célja a jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

 

 

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Érintett az álláspályázat (álláshirdetés) szerinti úton, módon eljuttatja adatait az Adatkezelő részére. A jelentkezés tipikusan, de nem kizárólagosan papír alapon történik.

Adatkezelő a kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozíció megkívánt, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel (ha kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés), és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be. Ha nem kiírt álláspályázatra történt a jelentkezés, az Adatkezelő mérlegeli a pályázat, és így a személyes adatok felhasználását, a személyes interjút.

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben alkalmassági teszt kitöltésével folytatódik.

 

A kiválasztás esetén, ha az érintett jelentkező olyan pozíciót tölt be, amely kapcsán az erkölcsi alkalmasság releváns, az érintett erkölcsi bizonyítványt szerez be. A kiválasztás folyamata az érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az Adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

Adatkezelő jelzi a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott.

 

Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

 

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Adatkezelő felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

 

Adatkezelés időtartama:

 

Az Adatkezelő a felvételt nem nyert és hozzájárulást nem adott érintettek adatait kezeli (tárolja) a cél megvalósulását (pozíció betöltését) követő 6 hónapig jogos érdekből, konkrétan abból a célból, hogy az Adatkezelő bizonyítani legyen képes, ha az Egyenlő Bánásmód Hatóság vele szemben eljárást kezdeményez,

 

felvételt nem nyert érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követőena a hozzájárulásban meghatározott ideig, vagy

 

érintett időközben tett törlési igényének teljesítéséig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és papír alapon, manuálisan automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: felvételt nem nyert érintett adata harmadik fél számára nem kerül közlésre, a felvételt nyert érintett jogszabályban (pl. 2017. évi CL. tv.)

 

 

meghatározott adatait az I. sz. mellékletben meghatározott könyveléssel/bérszámfejtéssel megbízott adatfeldolgozó felé átadja, amelyről tájékoztatja az érintetteket.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Kik kezelik az adataimat?

 

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

 

Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére?

 

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.

 

Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

 

Milyen jogaim vannak?

 

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.

 

Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal?

 

Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja

 

– az info@irodai-megoldasok.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a

 

 

nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

 

Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén?

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu

 

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

 

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75

Tel: (06 1) 457 7100

 

Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?

 

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

 

Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő a Belső Adatvédelmi Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

 

 

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

 

 

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

 

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

 

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

 

 

Egyéb információk

 

Adatkezelő kijelenti, hogy

 

a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a http://www.irodai-megoldasok.hu/ oldalon megtalálhatóak.

a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot

 

Kelt: 2018. május hó 1. nap

 

Weingartner Győző Az Irodai Megoldások Kft. rövidített adatvédelmi tájékoztatója

 

Az Irodai Megoldások Kft. (székhely: 8200 Veszprém, Tímár u. 3/C., cégjegyzékszám: 19-09-511123, adószám: 14615133-2-19, telefonszám: 88/404-848, e-mail: info@irodai-megoldasok.hu, fax: 88/560-295, önállóan képviseli: Weingartner Győző ügyvezető), mint adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Belső Adatvédelmi Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

 

Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Belső Adatvédelmi Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő. A Tájékoztató és a Szabályzat teljes terjedelmében folyamatosan elérhető az adatkezelés tényleges helyszínén, a 8200 Veszprém, Orgona u. 3. sz. alatt.

 

Kik az érintettek?

 

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

 

Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?

 

 

Egyszeri információkérés

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.

 

Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.

 

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés tartalma*

válaszadás

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő termékeiről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.

 

Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok

 

Ide tartozik például érintettel folyatott levelezés.

 

 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.

 

Az adatkezelés jogalapja:

 

az érintett önkéntes hozzájárulása.

 

Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, termékének igénybevételéről, megvásárlásáról a rendszeres kapcsolattartás ezen adatkezeléshez kapcsolódó lesz és jogszerűsége a szerződéskötésen alapul.

 

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, ilyen esetben az Adatkezelő érdekmérlegelési tesztet hajt végre.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

kérdés, kérdés, egyéb, érintett által

válaszadás

megadott adat

 

 

Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, példálózó felsorolással élve szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.

 

A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, példálózó felsorolással élve tájékoztatja az érintettet.

 

Adatkezelés időtartama:

 

törlési kérelem végrehajtásáig, vagy cél megvalósulásáig, vagy

 

ha szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése, az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor a teljesítés, vagy jogi kötelezettség elévüléséig, vagy az érdek megszűnéséig tart.

 

 

Például: a levelezés bizonyítékául szolgálhat egy ellenőrzés során, ezért az Adatkezelő kezeli azt elévülési időben.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Ajánlatkérés10

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.

 

Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

 

azonosítás

telefonszám

 

kapcsolattartás

e-mail cím*

 

kapcsolattartás

kérdés/kérés tartalma*

 

válaszadás

szolgáltatás

(speciális)

ajánlatadáshoz szükséges

részletei/kérdés

 

 

 

Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi adatait az Adatkezelő részére és ajánlatot kér.

{C}{C}{C}

 

 

10 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

Az Adatkezelő az érintett ajánlatkérésére megfelelő ajánlatot dolgoz ki, vagy ha az ajánlatadáshoz szükséges információ beszerzése, az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép és az információ birtokában dolgozza ki az ajánlatot, majd azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az ajánlatkérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az ajánlatkérés során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ajánlatot pontosítsák, vagy hogy az érintett megrendelését megerősíthesse.

 

Adatkezelés időtartama: Adatkezelő

 

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben nem reagált, úgy az érvényességi időtartam lejártáig kezeli.

 

ha az ajánlatra az érintett az ajánlat érvényességi időtartamán belül érdemben reagált és azt elfogadta, úgy az Adatkezelő és az érintett között fennálló jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek elévüléséig kezeli.

 

Például: ha érintett érdemben nem reagál az ajánlatra, úgy Adatkezelő töröli az ajánlatkéréssel és –adással kapcsolatos minden, adatot tartalmazó dokumentumot (pl. e-mail, ajánlat).

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Kiszállítás

 

Adatkezelő lehető veszi, hogy érintett az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe véve, az Adatkezelőtől meghatározott címre történő kiszállítást kezdeményezzen.

 

A kiszállítás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől kiszállítási szolgáltatást rendel meg.

 

Az adatkezeléssel érintett adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

azonosítás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás, visszaigazolás

szállítási cím

kiszállításhoz kerül felhasználásra

megrendelt termék(ek)

kiszállításhoz kerül felhasználásra

szállítási időpont

kiszállításhoz kerül felhasználásra

fizetési mód

kiszállításhoz kerül felhasználásra

aláírás

kiszállítás

megtörténtének

 

bizonyításához

 

 

Az adatkezelés célja az érintett által megrendelt termékek határidőben történő kiszállítása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által megjelölt módokon leadhatja kiszállításra vonatkozó megrendelését a fenti adatainak megadása mellett.

 

Adatkezelő Munkatársa az erre a célra rendszeresített papír alapú vagy elektronikus nyilvántartási rendszerbe manuálisan betáplálja az érintett által megadott adatokat és megkezdi a rendelés teljesítését.

Adatkezelő munkatársa a megadott adatokat átadhatja a szintén jogosultsággal rendelkező más munkatárs számára, hogy e munkatárs a megrendelésnek megfelelően lássa el feladatait (pl. összekészítés, csomagolás, kiszállítás).

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a megrendelése során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy az ételkiszállítási igényt, vagy a megadott adatokat pontosítsák.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

Kamerarendszer

 

Az Adatkezelő 8200 Veszprém, Orgona u. 3. c. területén kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.

 

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a helyszínen elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

 

képmás

azonosítás

 

Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, panasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.

 

A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 8200 Veszprém, Orgona u. 3. szám alatt található iroda.

 

A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.

 

Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek. (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap). Amennyiben e főszabálytól eltérő ideig tárolja az Adatkezelő az adatokat, úgy a jogszabályban meghatározott határidőt érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre (kivéve hatóságot, bíróságot)

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

Kuponnal kapcsolatos adatkezelés11

 

Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző kuponokat váltson be, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira.

 

A kupon felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki kuponokat kíván beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

érintett, mint megrendelő neve*

azonosítás

 

 

telefonszám*

kapcsolattartás

 

 

e-mail cím*

kapcsolattartás

 

 

utalvány értéke*

teljesítéshez

és

számlázáshoz

 

szükséges adat

 

 

fizetési mód meghatározása

számlázáshoz szükséges adat

szállítási cím

szállításhoz szükséges adat

 

Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, kupont válthasson be, valamint kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha a beváltás során megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a beváltás részleteit pontosítsák, vagy hogy az érintett azt megerősíthesse.

 

Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

 

Hírlevél küldése

 

Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

 

A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.

{C}{C}{C}

 

11A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

azonosítás

e-mail cím

hírlevél kiküldése

 

A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.

 

Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.

 

Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.

 

Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.

 

Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@irodai-megoldasok.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.

 

Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Irodai Megoldások Kft., 8200 Veszprém, Tímár u. 3/C.

 

Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

 

Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan, automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve, ha adatfeldolgozót vesz igénybe.

 

 

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Időpontegyeztetés

 

Például időpontfoglalás egy szolgáltatás igénybevételéhez.

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.

 

Az időpontegyeztetés és -foglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.

 

A kezelt adatok köre:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím

kapcsolattartás

időpont*

szolgáltatás biztosításához szükséges

 

Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel időpontot.

 

Az Adatkezelő az időpontegyeztetés során az Adatkezelő számára az egyeztetés során feltárt adatokat elektronikus nyilvántartási rendszerben és/vagy papíralapon rögzíti és a lefoglalt időpontot az érintett felé szóban és/vagy írásban megerősíti.

 

Ideális esetben az érintett az időpontban személyesen megjelenik az Adatkezelővel közösen megbeszélt helyen, hogy az érintett és az Adatkezelő az időpontegyeztetés célját, amely lehet például személyes interjú, teszt, vagy megbízás adása, teljesítsék.

 

Amennyiben érintett személyes interjú vagy teszt céljából egyeztet időpontot az Adatkezelővel, az Adatkezelő a számára korábban megadott érintetti

 

 

adatokat, így például az önéletrajz adatait az időpontfoglalás adataival összekapcsolhatja.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy őt az időpont esetleges elmaradásáról tájékoztassa, vagy érintett esetleges panaszát megválaszolja, vagy panaszával kapcsolatos egyéb lépéseket tegyen.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.

 

abban az esetben, ha az időponthoz (vagy elmaradásához) valamilyen joghatás fűződik, vagy fűződhet, vagy jogi kötelezettség teljesítésének bizonyítása, vagy jogos érdek érvényesítése szempontjából releváns, akkor az adatokat az Adatkezelő megőrzi az általános elévülési időben, vagy a jogos érdek fennállásáig.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Adattovábbítás Partner felé12

 

Adatkezelő, amennyiben az érintett önkéntesen hozzájárult az adatok továbbításához, vagy az adattovábbítás lehetősége más jogalapon nyugszik, az érintett adatait továbbítja a Partnerei felé az alábbi szabályok betartásával.

 

Az adattovábbítás jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, vagy jogszabály alapján kötelező, vagy jogszabályban meghatározott más jogalap (pl. jogos érdek) lehet. Adatkezelő alapvetően az érintett önkéntes hozzájárulását kéri az adattovábbításhoz, más jogalap alkalmazása esetén arról az érintettet írásban tájékoztatja.

{C}{C}{C}

 

 

12 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

Példálózó felsorolással élve az adattovábbítás tipikus célja lehet az érintettek megrendeléséhez kapcsolódó kiszállítási igények továbbítása az Adatkezelő Partnerei felé.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, akinek adatát az Adatkezelő továbbítja Partnere számára.

 

Kezelt, továbbított adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

telefonszám

kapcsolattartás

érintett által meghatározott egyéb

érintett által meghatározott cél

adat

 

szállítási cím

kiszállítás

 

A fenti adatok kizárólag akkor kerülhetnek továbbításra a Partner felé, ha a továbbítás címzettje, célja, várható ideje tisztázott és ahhoz az érintett hozzájárult (vagy az érintett hozzájárulására más jogalap miatt nincsen szükség).

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett a fent meghatározott adatainak továbbításához kifejezetten, írásban hozzájárul, vagy Adatkezelő más jogalapot használ az adattovábbításhoz.

 

Amennyiben érintett hozzájárulása a jogalap, úgy Adatkezelő a hozzájárulást letárolja.

 

Adatkezelő az adatokat elektronikus úton titkosítva, vagy papír alapon a Partner számára eljuttatja.

 

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

 

 

Weboldalra történő regisztráció13

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

 

A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.

{C}{C}{C}

 

13 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

 

cégnév*

azonosítás

 

mobiltelefonszám

kapcsolattartás

 

e-mail cím*

kapcsolattartás/belépéshez

 

szükséges információ az e-mail címre

 

kerül továbbításra, így azonosítást is

 

szolgálja

 

jelszó

azonosítás/későbbi

belépéshez

 

szükséges

 

cím (irányítószám, város, közterület,

szállításhoz/számlázáshoz

szükséges

házszám, emelet)

adat

 

hírlevélre történő feliratkozás jelzése

hírlevél feliratkozáshoz

 

 

Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

 

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

 

Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.

 

A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.

 

A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Bejelentkezés a weboldalon14

 

Felhasználó a weboldalra, a regisztrációt követően, bejelentkezhet.

 

A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára korábban regisztrált, és oda önkéntesen, személyes adatainak megadásával belép.

{C}{C}{C}

 

 

14 A *-gal jelzett adatok megadása a szolgáltatás igénybevételének feltétele.

 

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

regisztráció során megadott e-mail

azonosítás bejelentkezéshez

cím *

 

jelszó*

azonosítás bejelentkezéshez

 

Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatinak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

 

Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.

 

A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.

 

Amennyiben az e-mail cím és jelszó páros létezik, úgy a szerver a felhasználót beengedi az oldalra.

 

Amennyiben az érintett a jelszavát elfelejtette, úgy lehetősége van a jelszavát új jelszóra cserélni, ha a weboldal erre a célra létrehozott funkcióját használva egy új, véletlenszerűen generált jelszót küldet az e-mail címére.

Érintett, amennyiben korábban adataiban módosulás történt, úgy a bejelentkezést követően, adatait módosíthatja a weboldal erre a célra kialakított felületén. A módosított adatok titkosított csatornán jutnak el az Adatkezelő erre a célra rendszeresített rendszerébe.

 

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

 

Ügyfélnyilvántartással kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat.

 

Az adatkezelés jogalapja: az ügyféllé válás adminisztratív lépése, a GDPR 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata (az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint nem természetes személy képviselője, aki vagy amely az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni.

 

A kezelt adatok köre:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

képviselt szervezet adatai*

azonosítás

szállítási cím

szállításhoz felhasznált adat

korábbi megrendelések

statisztikai cél, raktárgazdálkodás

 

 

{C}{C}{C}fizetési mód

pénzügyi teljesítés nyomonkövetése

kedvezmény

jogosultság megadása, ellenőrzése,

 

visszavonása

 

Az adatkezelés célja az Adatkezelő ügyfeleinek nyilvántartása, a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése, megtett lépések nyomonkövetése.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.

 

Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.

 

Adatkezelés időtartama:

 

a jogviszony megszűnését követő általános elévülési idő (5 év) lejártáig tart. amennyiben érintett felé az adatait tartalmazó számviteli bizonylat került kiállításra, úgy a bizonylatra került adatok vonatkozásában az adatkezelés időtartama a számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján 8 évig tart.

 

ha Adatkezelő érdeke megkívánja, akkor az érdek megszűnéséig tart. Az érdeket az Adatkezelő ebben az esetben érdekmérlegelési teszttel támasztja alá.

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan, automatizáltan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: harmadik fél számára nem kerül közlésre.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelölt adatok minimálisan szükségesek az azonosítás és kapcsolattartás miatt.

 

Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását vonatkozó megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.

 

 

Jogalap: a megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

a GDPR alkalmazásától kezdődően, megállapodás megkötése esetén az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatok megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelővel.

 

Kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

azonosítás

telefonszám*

kapcsolattartás

e-mail cím*

kapcsolattartás

szerződés tárgya

szerződés tartalmi eleme

fizetési feltételek

szerződés tartalmi eleme

jogok és kötelezettségek

szerződés tartalmi eleme

 

Az adatkezelés célja a megállapodás megkötése, kapcsolattartás.

 

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

 

Az érintett az Adatkezelő egymással egyszeri vagy többszöri alkalommal egyeztetnek egymással a megállapodás részleteiről.

 

Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.

Az érintett és Adatkezelő együttesen, vagy valamelyik fél létrehozza a megállapodás tervezetét, amelyet közös akaratelhatározásból aláírnak. Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.

 

Adatkezelő érintettet, vagy érintette az Adatkezelőt a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.

 

Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.

 

Adatkezelés időtartama:

 

azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli,

olyan személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

 

 

Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

 

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

 

Adatközlés: amennyiben harmadik fél felé közlésre kerül, úgy e címzett adatait az I. sz. melléklet tartalmazza.

 

Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: lásd külön fejezetben.

 

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

 

A *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintett azokat az Adatkezelő számára nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadja.

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés15

 

Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy a weboldalán keresztül egy vagy több terméket (szolgáltatást) rendeljen meg.

 

A megrendelés önkéntes hozzájáruláson alapul.

 

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával terméket és/vagy szolgáltatást rendel.

 

A kezelt adatok köre és célja:

{C}{C}{C}

név*

 

 

 

azonosítás

 

 

e-mail cím*

 

 

 

kapcsolattartás

 

 

jelszó

 

 

 

belépés/azonosítás

 

ország

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

város

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

cím

 

 

 

számlázáshoz szükséges adat

telefonszám

 

 

 

kapcsolattartás

 

 

megrendelt

termék/szolgáltatás

teljesítéshez

és